ROZROST I DYSFUNKCJA

W konsekwencji powstaje jej rozrost i    dysfunkcja wraz z objawami chorobowymi wyraża­jącymi się niedowładem immunologicznym. Dysfunk­cja grasicy towarzyszy miażdżycy, chorobom nowotwo­rowym i chorobom metabolicznym oraz procesom sta­rzenia się, tłumaczonym dziś patologią wolnorodni- kową.Fakty te zawdzięczamy w dużej mierze badaniom chorób wypływających z niedoboru kompleksu bio­pierwiastków, zwłaszcza soli magnezu. Wskutek nie­doboru magnezu w organizmie, wyzwolonym jego nie­doborem w pożywieniu, stwierdza się występowanie zarówno miażdżycy, jak i białaczek oraz chorób me­tabolicznych układu nerwowego. Tak hematologia wy­korzystuje dane nauki o powietrzu, wodzie, glebie, florze, faunie i żywieniu do profilaktyki białaczek i    nowotworów.Właściwą drogę profilaktyki chorób proliferacyjnych odnaleziono w sferze geograficznej oraz epidemiolo­gicznej. Okazało się, że białaczki limfatyczne ludzi i    zwierząt są szczególnie rzadkie w Hiszpanii, Wene­zueli i Japonii, a bardzo częste w krajach Ameryki Północnej i w krajach nadbałtyckich. Nasilenie tych chorób zdaje się mieć tedy tło ekologiczne. Zaskakujący jest fakt, że tam, gdzie częstsze są zawały, a więc miażdżyca, tam częste są również bia­łaczki limfatyczne u ludzi i zwierząt. Oczywiście za­wały występują wielokrotnie częściej niż białaczki. Nasunęło to przypuszczenie o istnieniu podobnych eko­logicznych uwarunkowań obu tych, tak różnych w swym obrazie klinicznym chorób.